החל מיום 8.6.2020 ועד למועד סגירת המועדון, ניתן יהא ליהנות מהטבות מועדון לקוחות יאנגה בכפוף לאמור בתקנון זה. יובהר כי, אין כפל הטבות מועדונים (מועדון יאנגה ומועדון  Dream Card) באותה הקניה.

חברי מועדון יאנגה יוכלו להצטרף למועדון לקוחות Dream Card, עד ליום 8.9.2020 ללא עלות*

החברות במועדון  לקוחות  Dream Card, הינה בכפוף לתקנון המצוי בחנויות מותגי המועדון והמפורסם באתר
DREAM CARD

חברי מועדון לקוחות יאנגה, אשר הצטרפו למועדון לקוחות  DREAM CARD, ללא עלות, אינם זכאים להטבת הצטרפות במועדון לקוחות  DREAM CARD . 

{*} חברי מועדון לקוחות יאנגה, אשר הצטרפו למועדון לקוחות  DREAM CARD, ללא עלות, אינם זכאים להטבת הצטרפות במועדון לקוחות  DREAM CARD .

תקנון הצטרפות למועדון הלקוחות

1.      כללי

1.1.   תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות (להלן "המועדון") של חברת יאנגה בע"מ (להלן "יאנגה" ו/או "החברה").

2.      הצטרפות וחברות במועדון

2.1.   החברות במועדון 

2.1.1.     כל אדם פרטי מגיל 16 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון דמי חבר שנתיים בסך של 39 ₪ (כולל מע"מ) (להלן: "דמי חבר"), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידו כרטיס מועדון.

2.1.2.     ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות החברה. חברות במועדון הינה לשנה מרגע ההצטרפות. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם לפעם וכן להוסיף או לגרוע חברים מהמועדון בהתאם לקריטריונים שתקבע מפעם לפעם בהתאם לשיקולה.

2.1.3.     חברים אשר גילם אינו עולה על 18 שנה והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האופטורופסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון .

2.1.4.     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהייה רשאית להחליט על הפסקת חברות של חבר מועדון לאלתר בשל אי עמידתו בתנאי המועדון או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, לפי שיקול דעתה של החברה.

2.2.   דמי חבר 

2.2.1.     החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום דמי חבר למועדון הלקוחות בסך של 29 ₪ (כולל מע"מ).

2.2.2.     תשלום בגין החברות יהיה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. מבצעים החלים בחנויות יאנגה, אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון.

2.2.3.     החברה  שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי החבר ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.2.4.     יובהר בזאת כי, לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי החבר ולאחר מכן דמי החבר פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

2.2.5.     יאנגה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום דמי החבר. יחד עם זאת, מובהר כי, אי דרישה מצד יאנגה של דמי החבר אינה מהווה ויתור מצידה ואינה גורעת מזכותה של יאנגה לדרוש תשלום דמי חבר בכל מועד אחר שתחליט.

3.      השימוש בכרטיס המועדון

3.1.1.     כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

3.1.2.     כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

3.1.3.     האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי יאנגה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

3.1.4.     השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקנייה בצירוף תעודה מזהה של המציג אותו, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג שלל אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי ת.ז. בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי. במקרה של אובדן כרטיס, יפנה החבר לאחד מסניפי הרשת וירכוש כרטיס חלופי בעלות של 10 ₪.

4.      הטבות המועדון

4.1.   הנחה קבועה ברכישה בחנויות יאנגה

4.1.1.     חבר מועדון זכאי להנחה של 10% מהמחיר המקורי החל מהקנייה הראשונה לאחר ההצטרפות.

4.1.2.     הנחה זו כוללת כפל מבצעים עד לגובה הנחה של 50% ולמעט בקיום מבצעים מסוימים כפי שיוגדר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של יאנגה.

4.1.3.     על אף האמור, יאנגה רשאית להגביל את מימוש הטבה זו במבצעים/הנחות מסוימים (כלומר לקבוע כי במבצעים/הנחות מסוימים לא יחול כפל מבצעים).

4.1.4.     הנחה קבועה של 10% לא תתאפשר ברכישת מוצרים במחיר הנמוך מ-99 ₪ וכן לא תנתן ברכישת פריטי עודפים.

4.1.5.     מובהר כי, זיכוי אשר מימוש הנחת 10% הקבועה כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) וזיכוי ככל שינתן, ינתן אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל.

4.2.   הטבת יום הולדת

4.2.1.     הנחה חד פעמית בגובה 20% מסכום התשלום בפועל, שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות יאנגה בחודש בו חל יום הולדתו.

4.2.2.     יודגש כי, באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום הולדתו בטופס ההצטרפות. הנחה זו כוללת כפל מבצעים עד לגובה הנחה של 50% ולמעט בקיום מבצעים מסוימים כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של יאנגה. יאנגה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את ההטבות.

4.2.3.     מימוש ההטבה מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון, הצגת תעודה מזהה (תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך יום ההולדת של חבר המועדון) והצגת כרטיס מועדון בתוקף.

4.2.4.     החברים במועדון ייהנו מהטבות ועדכונים שוטפים באשר לפעילות המועדון, כפי שיקבעו ע"י החברה מפעם לפעם ויובאו לידיעת חברי המועדון.

4.2.5.     החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את ההטבות ו/או ההנחות המפורטות לעיל אשר יינתנו על ידיה מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.2.6.     הטבת יום הולדת לא תתאפשר ברכישת מוצרים במחיר הנמוך מ-99 ₪.

4.2.7.     מובהר כי, זיכוי אשר  מימוש הטבת יום ההולדת והטבת 10% הקבועה כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) וזיכוי ככל שינתן, ינתן אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל.

4.3.   הוראות כלליות ביחס להנחה קבועה והטבת יום הולדת

4.3.1.     לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית, את שתי ההטבות (הנחה קבועה והטבת יום הולדת), אלא אך ורק בעסקאות בודדות. כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים (כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה) תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את ההנחה הקבועה ו/או הטבת יום הולדת.

4.3.2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

4.3.3.     יודגש כי, , הנחה קבועה והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון.

5.      מאגר מידע ודיוור

5.1.   החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותו ימסרו בעת הצטרפות למועדון יכללו  במאגר המידע של החברה. כמו כן, החבר מסכים  כי כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר בחנויות החברה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל,יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך שמירת קשר ויצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק וקידום מכירות שיבוצעו ע"י יאנגה ו/או מי מטעמה. יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו.

5.2.   ההרשמה למועדון הלקוחות וחתימה על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה לקבלת דיוור פרסומי וחומרים נוספים בקשר עם המועדון לרבות שיתופי פעולה עם צדדי ג' למייל, לדואר או הודעת טקסט לנייד. לצורכי דיוור. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של יאנגה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981.

5.3.   יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי יאנגה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות מועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.

5.4.   הנני מאשר/ת כי קראתי את התקנון ואני מעוניין/ת להצטרף למועדון הלקוחות של חברת יאנגה בע"מ ומאשר בזאת, במסירת הפרטים שלעיל אני מאשר/ת ליאנגה לשלוח לי הטבות, חומרים פרסומיים/שיווקים ועדכונים שונים, באמצעי המדיה/התקשורת השונים לרבות באמצעות דוא"ל ו-SMS. הנני רשאי/ת בכל עת לבטל את הסכמתי כאמור באמצעות הודעה כתובה לחברה.

6.      ביטול חברות במועדון

6.1.   החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

6.2.   בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי החברה באופן מידי.

7.      מידע ופרטים

7.1.   לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל נושא הקשור למועדון, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 1-700-559-292 או בכתובת: החרמון 6, קריית שדה התעופה

8.      שונות

8.1.   עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

8.2.   יאנגה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

8.3.   הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בכפוף לדין.

8.4.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

8.5.   במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8.6.   החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

8.7.   דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.8.   חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.9.    ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

8.10.                   במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.

8.11.                   תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

8.12.                   מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

יאנגה בע"מ

DESIGNED BY