אוגוסט 2022

תקנון מועדון לקוחות  DREAM CARD פוקס-ויזל בע"מ

 

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות Dream Card של פוקס-ויזל בע"מ (להלן: "המועדון", "פוקס", בהתאמה).

 

1.     כללי

1.1.   תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של פוקס.

 

1.2.   מועדון הלקוחות כולל את המותגים הבאים: FOX" , "FOX HOME", "BILLABONG", "LALINE", "AMERICAN EAGLE", "AERIE","THE CHILDREN'S PLACE", "MANGO","TERMINAL X", FOOT LOCKER" ", "BOARDRIDERS" QUIKSILVER"" "YANGA" "DREAM SPORT" "OFFLINE", FLYING TIGER וכן כל מותג אחר שיתווסף למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס (להלן ביחד ולחוד: "מותגי המועדון").

 

מותגי המועדון לא כולליםאת חנות FOOT LOCKER בטרמינל 1 (רשות שדות התעופה) וכן את פריטי עודפים וחנויות העודפים של המותגים.

1.3.   פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, ובכלל זה את מסלול אשראי Dream Card VIP מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

1.4.   לפרטים בדבר מסלול אשראי Dream Card VIP ראו נספח א' לתקנון זה.

 

 

2.     הגדרות

2.1.   "מותגי קבוצת פוקס" – כוללים את המותגים הבאים של פוקס ו/או חברות המוחזקות על ידה: ,"FOX" "FOX HOME", "BILLABONG" LALINE",  "AMERICAN EAGLE" "YANGA", ""NIKE", FOOT LOCKER"", "THE CHILDREN'S PLACE", "MANGO", "TERMINAL X", AERIE"", "SHILAV", "SACK'S"  "BOARDRIDERS", QUIKSILVER"", "DREAM SPORT" , DREAM TIME"", "OFFLINE" FLYING TIGER וכן כל מותג שיתווסף לפוקס ו/או חברות המוחזקות על ידה מעת לעת.

 

2.2.   "כרטיס מתנה" – כרטיס הנטען במותגי קבוצת פוקס, במלוא הסכום ששולם עבורו במזומן או באשראי וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון בו ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישתו.

 

2.3.   "אמצעי תשלום אחרים" – כל אמצעי תשלום למעט מזומן, אשראי וכרטיס מתנה כהגדרתו בתקנון זה. אמצעי תשלום אחרים הינם, בין השאר, "רב תו", "תו הזהב", תווי קניה, תווי קניה ייעודיים וכרטיס מתנה ייעודי שהומרו לקרדיט באתר הסחר TERMINAL X, שוברי הנחה, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה, נקודות וירטואליות ונקודות אישיות[1] וכיוצ"ב.

 

2.1.   "רכישה מזכה בצבירת נקודות" לעניין זה היא רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין במותגי המועדון למעט: (1) תשלום בגין דמי חבר למועדון; (2) מימוש הטבת ההצטרפות; (3) טעינה של כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים; (4) תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים; (5) רכישת פריטי עודפים (6) תשלום ב"קרדיט" שהומר מתו קניה ייעודי ו/או מכרטיס מתנה ייעודי באתר הסחר TERMINAL X (7) דמי משלוח ששולמו בגין הזמנות שבוצעו באתרי הסחר של המותגים הבאים: TERMINAL X " FOX HOME" ו- "LALINE" "DREAM TIME".

 

2.2.   יובהר, כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב "רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף ע"י פוקס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2.3.  לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו.

 

3.     הצטרפות וחברות במועדון

3.1.   חבר במועדון

 

3.1.1.כל אדם פרטי מגיל 16 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של 69 ₪ (כולל מע"מ), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.

 

3.1.2.מובהר כי, כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של פוקס כחבר מועדון קיים.

 

3.1.3.לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להיות חברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם, בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון.

 

3.2.   דמי חבר

 

3.2.1.החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום סכום חד פעמי בסך של 69 ₪ (כולל מע"מ).

 

3.2.2.חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות מותגי המועדון בה ביצע את ההצטרפות למועדון וביטול כאמור יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010. ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של 69₪ ששילם בגין דמי החבר, והחבר לא עשה שימוש בהטבות המועדון בהתאם לתקנון זה (ובכלל זה הטבת ההצטרפות).

 

3.2.3.ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבות ההצטרפות.

 

3.2.4.פוקס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

 

3.2.5.תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

 

3.2.6.התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס מתנה בלבד. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

 

3.2.7.מבצעי מותגי המועדון אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון.

 

3.2.8.פוקס שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר

 

3.3.   דרכי ההצטרפות למועדון

 

3.3.1.ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות מותגי המועדון (למעט חנויות עודפים, חנות FOOT LOCKER בטרמינל 1 ואתרי הסחר) וכן באתר המועדון בכתובת: https://www.dreamcard.co.il/.

3.3.2.החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מס' טלפון נייד, מס' טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, תאריך יום נישואין, ילדים (כן/לא) ותאריכי לידה של הילדים, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי מותגי קבוצת פוקס (כהגדרתם לעיל).

 

3.3.3.פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה מס' 600007902  על פי החלטת פוקס מעת לעת.

 

4.     השימוש במועדון

 

4.1.   המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, המועדון אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

 

4.2.   החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות מותגי המועדון בישראל בלבד, למעט: רכישה סיטונאית, חנויות עודפים, פריטי עודפים, אתרי אינטרנט (שאינם בבעלות מותגי קבוצת פוקס) בהם נמכרים/יימכרו מוצרי מותגי קבוצת פוקס ונקודות מכירה אחרות – כדוגמת נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים/יימכרו מוצרים של פוקס .

 

4.3.   מובהר בזאת, כי במידה ולמותג מסוים במותגי המועדון יתווספו חנויות נוספות, יהיה המועדון תקף גם בחנויות אלה (בהתאם להחלטת פוקס), למעט חנויות עודפים ופריטי עודפים. רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש במועדון תיערך בידי פוקס ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות על פי החלטת פוקס מעת לעת ובכפוף לתקנון זה.         
רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חבר המועדון בשירות הלקוחות של פוקס בטלפון מספר: 03-9051740 ובאתר האינטרנט של המועדון בכתובת: https://www.dreamcard.co.il/ והיא תחייב את הצדדים.         

4.4.   יצוין ביחס לאתר הסחר TERMINAL X כי מימוש הטבת יום ההולדת והטבת הצטרפות הינו בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטל' מספר – 03-7130000, לקבלת קוד מימוש.

 

4.5.   לא ניתן לממש הטבת הצטרפות והטבת יום הולדת באתר הסחר DREAM TIME"".

 

 

4.6.   עם מימוש הטבת הצטרפות ו/או הטבת יום הולדת באתרי הסחר של המותגים", לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות הפרוסות ברחבי הארץ

 

 

 

 

 

4.7.   חישוב ההטבה יערך בעבור כל מועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (CASH BACK כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו ללקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.

 

4.8.   השימוש במועדון וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות,  באמצעות הצגת תעודה מזהה של החבר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. כמו כן, טרם הרכישה באתר TERMINAL X ובאתר הסחר FOX HOME , LALINE , FOOT LOCKER, ו-DREAM SPORT על החבר להזדהות בכניסה לאתר, כחבר מועדון.

 

 

4.9.   כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

 

 

 

 

5.     הטבות לחברי המועדון; צבירה ומימוש של "נקודות" CASH BACK

 

5.1.   הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות – ללקוחות חדשים

 

5.1.1.הטבה בסך של 100 ₪ במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות, הניתנת למימוש במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון בלבד.[2]

הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף.

 

5.1.2.מימוש ההטבה מותנה בהצגת תעודה מזהה של החבר.

 

5.1.3.ההטבה הינה חד פעמית למימוש באחת מחנויות מותגי המועדון כהגדרתן לעיל. לצורך קבלת הטבת הצטרפות למימוש באתר הסחר "TERMINAL X" על הלקוח לפנות אל שירות הלקוחות של "TERMINAL X", בטלפון :03-7130000, לצורך קבלת קוד מימוש הטבת ההצטרפות באתר.

 

5.1.4.עדכון הטבת במועדון תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות.

 

5.1.5.תוקף ההטבה על פי סעיף זה פג במקרה של מימוש באחת מחנויות מותגי המועדון או בסיום החודש הקלנדרי העוקב להצטרפות, המוקדם מביניהם.

 

5.1.6.לא ניתן לפצל את ההטבה כאמור בין מותגי המועדון.

 

בניצול חלקי של ההטבה על פי סעיף זה, יקבל הלקוח זיכוי על ההפרש, למימוש באותו מותג בו הוא מימש את ההטבה, למעט בעת מימוש ההטבה באתרי הסחר "FOX HOME ",   LALINE ו-FOOT LOCKER ו-DREAM SPORT

5.1.7.הטבת הצטרפות לא ניתנת למימוש  –

5.1.7.1.           ברכישת דגמי השקה במותג FOOT LOCKER.

 

עם מימוש הטבת הצטרפות באתרי הסחר של המותגים", לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות הפרוסות ברחבי הארץ.

 

 

5.2.   הטבת יום הולדת

 

5.2.1.הנחה חד פעמית במותגי המועדון בגובה 30% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון במותגי המועדון בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי (ניתן לממש את הטבת יום ההולדת פעם אחת בכל אחד ממותגי המועדון), בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 500₪ (כולל מע"מ) בכל אחד ממותגי המועדון, קרי מקסימום 150₪ הנחה לאחר מבצעים/הטבות, לרבות הטבה זו.

 

5.2.2.מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון (למעט באתר הסחר TERMINAL X ), הצגת תעודה מזהה ו/או תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון.

5.2.3.לצורך קבלת הטבת יום הולדת למימוש באתר הסחר "TERMINAL X" על הלקוח לפנות אל שירות הלקוחות של "TERMINAL X", בטלפון: 03-7130000, לצורך קבלת קוד מימוש הטבת יום ההולדת באתר.

5.2.4.לצורך מימוש הטבת יום הולדת בתשלום בקופה עצמאית, על החבר להזדהות באמצעות ת.ז. והקוד למימוש ישלח לנייד החבר, כפי שהינו מועדכן ברישומי המועדון.

 

 

5.2.5.יודגש כי, באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. כמו כן, במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של פוקס והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (לא ניתן יהיה לממש רטרואקטיבית). הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף.

 

5.2.6.הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון.

 

5.2.7.לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפות.

 

5.2.8.עם מימוש הטבת יום הולדת באתרי הסחר של המותגים", לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות הפרוסות ברחבי הארץ.

 

 

5.2.9.הטבת יום הולדת לא ניתנת למימושברכישת דגמי השקה הנמכרים במותג FOOT LOCKER.

 

5.3.   הוראות כלליות ביחס להטבת יום הולדת והטבת הצטרפות

 

5.3.1.תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 

5.3.2.מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי. מימוש הטבת ההצטרפות כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) לא יחשב כ"רכישה מזכה".

 

5.3.3.   לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית, את שתי ההטבות (ההצטרפות והטבת יום הולדת), אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

 

5.3.4.כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון (כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פוקס) תהיה פוקס רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות ו/או הטבת יום הולדת. בכל מקרה, לא יתאפשר מימוש הטבת הצטרפות או יום הולדת במקביל למבצעי מועדון.

 

5.3.5. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

 

5.3.6.יודגש כי, הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון.

 

5.4.   צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK

 

5.4.1.מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה במותגי המועדון נקודות זכות בשווי של 10% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן:"CASH BACK").

 

5.4.2.צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת תעודת זהות. בנוסף, טרם הרכישה באתרי הסחר TERMINAL X , FOX HOME, LALINE , FOOT LOCKER ו-DREAM SPORT על החבר להזדהות בכניסה לאתר, כחבר מועדון.

5.4.3.לצורך מימוש נקודות CASH BACK בקופה עצמאית, על החבר להזדהות באמצעות ת.ז. והקוד למימוש ישלח לנייד החבר, כפי שהינו מועדכן ברישומי המועדון.

 

 

5.4.4.כחבר, ניתן לצבור ולממש נקודות CASH BACK בכל אחד ממותגי המועדון למעט פריטי עודפים.

 

5.4.5.נקודות CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות CASH BACK במותגי המועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

 

5.4.6.חברי המועדון יורשו לצבור נקודות CASH BACK ו/או לממש נקודות CASH BACK ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

 

5.4.7.פוקס רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות הCASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

 

5.4.8.     לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות -CASH BACK באופן מלא ו/או חלקי. פוקס תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות-CASH BACK ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש

5.4.9.חלק ממוצרי פוקס יועמדו למכירה תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:

 

א.    תשלום במזומן או באשראי;

ב.     תשלום באמצעות נקודות CASH BACK;

ג.      תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי וחלק בנקודותCASH BACK-.

 

5.4.10.   החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת על ידי פוקס. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות CASH BACK ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי פוקס ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת על ידי פוקס ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס.

 

5.4.11.   במידה והחבר ניצל יותר נקודות CASH BACK מהמגיע לו לרבות תקלה או שיבוש במחשבי פוקס, רשאית פוקס לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1₪ עבור כל CASH BACK (נקודת זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

 

5.4.12.   לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים – המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות CASH BACK יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון.

 

5.4.13.   מימוש נקודות CASH BACK מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 נקודות CASH BACK (נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות CASH BACK תפחת יתרת נקודות CASH BACK של החבר מתחת ל-30 נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות ה-CASH BACK שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 נקודות CASH BACK.

 

5.4.14.   לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

 

5.4.15.   חברי המועדון רשאים לממש את נקודות CASH BACK שברשותם במותגי המועדון, ללא קשר למותג בו נצברו.

 

5.4.16.   השימוש בנקודות CASH BACK יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת נקודות ה- CASH BACK ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת.

 

5.4.17.   במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות CASH BACK לא תתבצע צבירה של נקודות CASH BACK.

 

5.4.18.   במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב.

 

5.4.19.   מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים. למען הסר ספק, מובהר כי, טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.

 

5.4.20.   לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בדיעבד.

 

5.4.21.   ביטול עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של מותגי המועדון כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

 

5.4.22.   במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.

 

5.4.23.   במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

 

5.4.24.   ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות CASH BACK ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 

5.4.25.   במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו.

 

5.4.26.   החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות CASH BACK שצבר, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של פוקס בטלפון מס':03-9051740. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי פוקס.

 

5.4.27.   הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות CASH BACK שצבר כל חבר. רישומי המועדון באשר למספר נקודות CASH BACK שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי פוקס פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.

 

5.4.28.   חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות CASH BACK שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של פוקס ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

5.4.29.   במקרה של צבירת נקודות CASH BACK במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה פוקס רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות CASH BACK האמורות.

 

5.4.30.   מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת בחנויות מותגי המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת נקודות CASH BACK שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ופוקס לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

 

5.4.31. דמי משלוח ששולמו בגין הזמנות שבוצעו באתרי הסחר של המותגים הבאים: TERMINAL X " FOX HOME" ו- "LALINE", ' FOOT LOCKER "DREAM  TIME" ו- DREAM SPORT   לא יצברו נקודות CASH BACK. כמו כן , לא ניתן לשלם את דמי המשלוח באמצעות נקודות CASH BACK באתרים אלו.

5.4.32.   חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פוקס.

 

5.4.33.   לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הזדהות כחברמועדון בעת הרכישה.

 

5.4.34.    פוקס שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.

 

6.     מאגרי מידע ודיוור

 

6.1.   בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות של פוקס.

 

6.2.   יובהר כי, האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ובאופן ברור וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי פוקס ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.

 

6.3.   בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר במותגי המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישארו בידיה של פוקס ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי פוקס ו/או מי מטעמה וכן ישמש את פוקס ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.

 

6.4.   למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לפוקס וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

 

6.5.   יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של פוקס, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחם.

החברה תהא רשאית , אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות , לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם) מאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת.

 

6.6.   כל חבר רשאי לדרוש מפוקס, בכתב לשירות הלקוחות של פוקס, כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של פוקס בכפוף לכל דין.

 

6.7.   החבר רשאי לדרוש מפוקס, להסיר אותו מרשימות הדיוור של המועדון בכל אחת מהדרכים הבאות (מובהר כי, ההסרה הינה מכל מותגי המועדון וכי ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת ההסרה)-

6.7.1.פניה אל מוקד שירות הלקוחות, בטל' 03-9051740, וכן בכתב לכתובת, רח' החרמון 6, איירפורט סיטי.

6.7.2.לחיצה על כפתור הסרה דרך האתר האינטרנט של מועדון הלקוחות https://www.dreamcard.co.il – באמצעות "עדכון פרטים".

6.7.3.הודעת SMS חוזרת או התקשרות למענה ממוחשב המצוין בהודעת SMS.

6.7.4.לחיצה על כפתור "הסר" שמצורף לכתובת דוא"ל שנשלחה לחבר.

שליחת מייל לכתובת דוא"ל unsubscribe@fox.co.il

 

6.8.   פוקס שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת פוקס תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין.

 

7.     הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים

 

7.1.   החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע"י המועדון מפעם לפעם.

 

7.2.   תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות- הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד.

 

7.3.   פוקס רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.4.   פוקס תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.5.   להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו –

 

7.5.1.      המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

7.5.2.      אין כפל מבצעים והנחות.

7.5.3.      התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

7.5.4.      קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה.

7.5.5.      מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד.

7.5.6.      לא חל על חנויות עודפים ופריטי עודפים ופופ – אפ.

7.5.7.      לא חל על כרטיסי מתנה.

7.5.8.      ברשת FOOT LOCKER  לא חל על דגמי השקה.

7.5.9.      ברשת FOX HOME- לא חל על מזון, ריהוט, חשמל, עציצים ופרחים.

באתר הסחר FOX HOME – לא כולל פריטי Designers Co-Lab

7.5.10.   BILLABONG "BOARDRIDERS" QUIKSILVER""- לא חל על ציוד מקצועי, נעלי ריף.

7.5.11.   ברשת MANGO  – לא חל על פריטי עור.

7.5.12.   ב-YANGA – לא כולל ליוויס, לי, פריטי עמנואל, פריטי ותכשיטי מעצבות וקולקציית ערב DRESS UP.

 

8.     ביטול חברות במועדון

 

8.1.   פוקס תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצע רכישה סיטונאית.

 

 

9.     מידע ופרטים

 

9.1.   לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן לפנות לשרות לקוחות פוקס בטלפון: 03-9051740 או בכתובת: רחוב החרמון 6 קרית שדה התעופה, ת.ד. 76 נתב"ג 7019900.

 

10.  שונות

 

10.1. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

 

10.2. ידוע לחבר כי פוקס שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי פוקס מעת לעת.

 

10.3. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי פוקס. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי פוקס, בחנויות מותגי המועדון ובאתר המועדון שכתובתו https://www.dreamcard.co.il.

 

10.4.  פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

 

10.5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

10.6. במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש במועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי הטבות לעובדים. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לחברות שלהם  במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן ההטבות/הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

 

10.7. פוקס תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

 

10.8.    דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס.

 

10.9.    חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

10.10.  ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

 

10.11.  במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל פוקס לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד פוקס בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.

 

10.12.  תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

 

10.13.  אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ"ב המופיעים באתר פוקס ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים (להלן: "התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש מפוקס.

 

10.14.  נספח התקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

10.15.  מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

פוקס-ויזל בע"מ

 

 

 

נספח א' לתקנון מועדון הלקוחות – מסלול כרטיס אשראי VIP DREAM CARD

 

 1. כללי והגדרות

 

 • "לקוחות חדשים", "חבר במסלול כרטיס אשראי "VIP – כל אדם פרטי אשר מלאו לו 18 שנים, שהצטרף למסלול כרטיס אשראי VIP DREAMCARD, והונפק לו כרטיס האשראי VIP

 

 • "max" – מקס איט פיננסים בע"מ (לרבות באמצעות מי מטעמה), מנפיקת כרטיס האשראי VIP.

 

 • "כרטיס אשראי VIPכרטיס אשראי VIP DREAMCARD של המועדון, אשר מונפק על ידי max, הכולל גם חברות במועדון DREAM CARD

 

 • "מותגי כרטיס אשראי "VIP – מותגי המועדון וכן מותגים נוספים ככל שיצורפו לפי שיקול דעתה של פוקס.

 

יובהר כי, חנות FOOT LOCKER בטרמינל 1 (רשות שדות התעופה) אינה נכללת במותגי כרטיס אשראי VIP ולא ניתן ליהנות מהטבות המועדון ומהטבות כרטיס אשראי VIP לרבות צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בחנות זו.

 

פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול DREAMCARD VIP לרבות מותגי כרטיס אשראי VIPמעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • כרטיס האשראי VIP הינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

 

 • בנושאים הנוגעים להנפקת כרטיס האשראי VIP ותפעולו, לרבות תקלות, וכן פעולות אשראי ועסקאות בכרטיס האשראי VIP, ביטול כרטיס האשראי VIP, יש לפנות לשירות הלקוחות של max, בטלפון מס': 03-6178677.

 

 • במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס האשראי, על החבר לפנות אל max בטל': 03-6178800, על מנת שינפיקו לו כרטיס חדש, בהתאם להסכם ההצטרפות שבינו לבין max.

 

 • הצטרפות וחברות במסלול כרטיס אשראי VIP DREAMCARD

 

 • "בקשה לקבלת כרטיס אשראי DREAMCARD VIP" על צרופותיה (לרבות "טופס הצטרפות למועדון לקוחות Dream card – מסלול DREAMCARD VIP") (להלן ביחד: "טופסי בקשת ההצטרפות"), מהווה בקשה להצטרפות למועדון הלקוחות במסלול כרטיס אשראי VIP DREAMCARD, הכפוף לתקנון זה. הצטרפות למסלול כרטיס האשראי DREAMCARD VIP הינה בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בטופסי בקשת ההצטרפות לרבות הסכם תנאי ההצטרפות, טופס גילוי נאות, וכן התנאים המפורטים בתקנון זה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לאישורה של מקס איט פיננסיים בע"מ

 

מובהר כי בהצטרפותו למסלול כרטיס אשראי DREAMCARD VIP מצטרף החבר גם למועדון הלקוחות DREAM CARD .

 

 • כרטיס האשראי VIP, יונפק על ידי max בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. max תהיה רשאית, בלא צורך בהנמקה כלשהי, לסרב להנפיק את כרטיס אשראי VIP.

 

 • בכפוף לאמור להלן, בכרטיס האשראי VIP, ייגבו מדי חודש דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של max כפי שיתעדכן מפעם לפעם (להלן "דמי-כרטיס"). דמי-כרטיס ייגבו במלואם ביום החיוב החודשי.

 

על אף האמור לעיל ובתעריפון העמלות של max חברי המועדון פטורים מדמי הכרטיס למשך שנה אחת (1) ממועד ההצטרפות. ההטבה היא חד-פעמית ללקוח וחלה על לקוחות חדשים בלבד. בנוסף ככל שהחבר יבטל את כרטיס האשראי VIP ויונפק לו כרטיס אחר ו/או נוסף, לא יהיה החבר זכאי להטבה זו.

 

לאחר השנה הראשונה, ייגבו דמי הכרטיס בהתאם לתעריפון העמלות של max, כפי שיהיה מעת לעת ויפורסם באתר https://www.max.co.il  .

 

 • הטבות

 

 • הטבות max

 

חבר המועדון במסלול זה ייהנה בנוסף לאמור בתקנון זה, גם ממבצעים והנחות במגוון רחב של בתי עסק למחזיקי כרטיס max, כפי שיפורסם על ידי max, מעת לעת ובכפוף למדיניות ביטול הטבות ולתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של max www.max.co.il בהתאם לשיקול דעתה של max.  פוקס לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף, בכל הנוגע להטבות max.

 

 • הטבת הצטרפות

 

 • חבר במסלול כרטיס אשראי VIP זכאי להטבה בסך של 200 ₪ ( 50 ₪ למימוש בעת ההצטרפות למסלול האשראי ולמשך חודשיים ו- 150 ₪ הניתנים למימוש מיום הפעלת הכרטיס (אקטיבציה) ולמשך חודשיים). הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף. יובהר כי חבר במסלול כרטיס אשראי VIP אשר לא היה חבר מועדון קודם להצטרפותו למסלול כרטיס אשראי VIP, יהיה זכאי בנוסף גם להטבת הצטרפות כאמור בסעיף 5.1.1 לתקנון, ובהתאם יוכל לממש את הטבת ההצטרפות בסעיף זה ובסעיף 5.1.1 לתקנון יחד באחד ממותגי כרטיס אשראי VIP, או בנפרד. ביטול החברות במועדון, הינה בהתאם לסעיף 3.2 (על תת סעיפיו)

 

 • ההטבה הינה אישית, חד פעמית וניתנת למימוש באחד ממותגי כרטיס אשראיVIP . ברכישה בה מומשה הטבת הצטרפות, ונותרה יתרה לתשלום, יש לשלמה בכרטיס אשראי VIP.

 

 • מימוש ההטבה מותנה בנוכחות פיזית של החבר ובהזדהות כחבר מועדון תקף, תעודה מזהה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי VIP. יצוין ביחס לאתר הסחר TERMINAL X כי מימוש הטבת הצטרפות הינו בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטלפון מספר: 03-7130000 לקבלת קוד מימוש. קבלת ההטבה באתר TERMINAL X, מותנית בהזדהות החבר, כחבר מועדון, עם כניסתו לאתר.

 

 • בניצול חלקי של ההטבה על פי סעיף זה יקבל הלקוח זיכוי על ההפרש למימוש באותו מותג בו מימש את ההטבה, למעט בעת מימוש ההטבה באתר הסחר "FOX HOME ".

 

 

 • הטבת יום הולדת

 

 • על אף האמור בסעיף 5.2.1 לתקנון, חבר במסלול כרטיס אשראי VIP זכאי להנחה חד פעמית במותגי כרטיס אשראי VIP בגובה 30% מסכום התשלום בפועל (מותנה בביצוע התשלום בכרטיס אשראי VIP בלבד) בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון במותגי כרטיס אשראי VIP בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי (ניתן לממש את הטבת יום ההולדת פעם אחת בכל אחת ממותגי המועדון VIP), בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 1,000₪ (כולל מע"מ) בכל אחד ממותגי כרטיס אשראי VIP, קרי מקסימום 300₪ הנחה לאחר מבצעים/הטבות, לרבות הטבה זו.

 

 • יובהר כי, ככל שמומשה הטבת יום הולדת באחד ממותגי המועדון בהתאם לסעיף 5.2 לתקנון, לא ניתן לממש באותה השנה הטבת יום הולדת בהתאם לסעיף זה.

 

 • הטבת יום הולדת הינה הטבה אישית ומימושה מותנה בנוכחות פיזית, בהצגת תעודה מזהה ו/או תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון.

 

 • יצוין ביחס לאתר הסחר TERMINAL X, כי מימוש הטבת יום הולדת הינה בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטלפון מספר: 03-7130000 לקבלת קוד מימוש. קבלת ההטבה באתר TERMINAL X, מותנית בהזדהות החבר, כחבר מועדון, עם כניסתו לאתר.

 

 • הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף.

 

 • לקוח שהצטרף למסלול בחודש יום ההולדת שלו ולא היה קודם לכן חבר מועדון יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל מהשנה העוקבת.

 

 • צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK במסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP

 

 • על אף האמור בסעיף 5.4.1 לתקנון, בגין רכישה מזכה באחד ממותגי כרטיס אשראי VIP יקבל החבר נקודות זכות (להלן:"CASH BACK"), כמפורט להלן.

 

 • בגין רכישה מזכה, החבר יצבור נקודות CASH BACK בשווי של 10% מהסכום הכולל ששילם במסגרת הרכישה המזכה. ככל שביצע החבר את כל התשלום או חלקו באמצעות כרטיס אשראי VIP יצבור החבר בנוסף 5% מהסכום אותו שילם בפועל באמצעות כרטיס אשראי VIP במסגרת רכישה מזכה זו. לדוגמא, בגין רכישה מזכה אשר שולמה במלואה בכרטיס אשראי VIP יצבור החבר נקודות CASH BACK בשווי של 15% מהתשלום בפועל.

 

 • במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידו במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות (בלבד) אשר ניתנו לחבר בעבור אותם פריטים. עם מימוש הזיכוי בידי החבר יושבו לחבר נקודות אלו בהתאם.

 

 • במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות אשר ניתנו לחבר שביצע את הרכישה המקורית בעבור אותם פריטים בלבד. עם מימוש הזיכוי ינתנו הנקודות שקוזזו לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

 

 • במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסלול כרטיס אשראי VIP במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות בלבד אשר ניתנו לחבר שביצע את העסקה המזכה בעבור אותם פריטים בלבד, ולא יושבו.

 

 • ככל שיבוצע החזר כספי לכרטיס האשראי VIP של החבר, יקוזזו מחשבונו של החבר נקודות בגובה 15%.

 

 • ביטול כרטיס האשראי VIP

 

 • בוטל כרטיס אשראי VIP מכל סיבה שהיא, תבוטל החברות במסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP וחבר המועדון יהא חבר במועדון הלקוחות DREAM CARD.

 

 • ברור יתרת נקודות
  • לצורך ברור יתרת נקודות CASH BACK הצבורות לזכות החבר יש לפנות
   • לשירות הלקוחות של פוקס, בטלפון מס': 03-9051740.
   • לשירות הלקוחות של max, בטלפון מס': 03-6178888
   • באתר האינטרנט של מועדון הלקוחות – https://www.max.co.il
  • מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי פוקס ו max.

 

 • מאגר מידע ודיוורים

 

 • בחתימתו על טופס בקשת ההצטרפות (לרבות "טופס הצטרפות למסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP"), החבר הסמיך את max ו/או את מי מטעמה לפנות לפוקס, בנקים, חברות אשראי, חברות שירותי נתוני אשראי ולגופים אחרים)כולל מרשם האוכלוסין( לקבלת מידע אודותיו, כולל לגבי כל כרטיס שהונפק לו בעבר וכן אודות חשבונות המתנהלים ו/או שהתנהלו על-שמו בעבר, שהגיע או שיגיע ל maxוכל מידע אחר שיש לגופים אלה, שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה האם להנפיק לחבר כרטיס ובאלו תנאים (להלן: "אימות הפרטים").

 

 • פוקס תהיה רשאית לעדכן את רישומיה בהתאם לתוצאות הליך אימות הפרטים כאמור כפי שיימסרו לה מmax .

 

 • המידע שייאסף אודות החבר, במסגרת הנפקת הכרטיס והשימושים שיעשה בכרטיס ו/או במסגרת מועדון הלקוחות וכן כל נתון שיופק על-סמך ניתוח מידע כאמור יישמר במאגרי המידע של max וכן יישמר במאגרי מידע של פוקס ו/או גופים אשר יחזיקו כדין במאגרים אלו (להלן: "מאגרי המידע ו/או המידע").

 

 • השימוש בנתונים שיימסרו על ידי החבר ואלו שיאספו אודות החבר יעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א1981- מידע זה ישמש את פוקס ו/או אתmax לצורך ניהול וייעול הקשר עם החבר, פילוח ואפיון הרגלי הצריכה של החבר, למטרות שיווקיות סטטיסטיות ומסחריות וכן לשם מניעת הונאות ושימושים לא מורשים בכרטיס ו/או בחברות במועדון.

 

 • ידוע לחבר והוא מסכים שהמידע ישמש את המועדון, את פוקס וכן את החברות המחזיקות כדין במאגרי המידע) כהגדרתם לעיל (ו/או חברות או מותגים נוספים של פוקס ו/או חברות מוחזקות על-ידה, והכול כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתקנון וזאת במסגרת הפעלת הכרטיס, מתן הטבות וקידום עריכת סקרים ומחקרי שוק.

 

 • המידע כהגדרתו לעיל והסכמת החבר לקבלת דיוור ישמשו את פוקס ו/או max לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן אמצעי מדיה שונים, לרבות בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות  SMS, בדואר, בדואר אלקטרוני, וכן בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון. כמו כן, החבר מאשר לפוקס להעביר את המידע אודותיו למועדון נפרד שינוהל על-ידי פוקס ו/או חברות או מותגים נוספים של פוקס ו/או חברות מוחזקות על-ידה  (כפי שיהיו מעת לעת(.

 

 • ידוע לחבר כי המידע אודותיו יכול שיועבר לצד ג' במקרה בו העבירה ו/או המחתה max ו/או פוקס את פעילותה במסגרת מועדוני הלקוחות ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי החבר לצד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות בתקנון ובתנאי הצטרפות אלה.

 

 • חבר המועדון נתן הסכמתו בחתימתו על טופסי בקשת ההצטרפות ל max להעביר לפוקס את המידע (כהגדרתו לעיל) ולמען הסר ספק, אף במקרה בו יהיה סירוב מצד max להנפיק לחבר כרטיס, וכן החבר הסכים ואישר לפוקס להעביר את המידע max  לצורך תפעול הכרטיס ו/או לצורכי שיווק ופרסום וכן לקבלת חומרים שיווקיים.

 

 • החברה תהא רשאית , אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות , לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם) מאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת.

 

 

 

 

 • ראו סעיף 6.7 לעיל לעניין דרכי ההסרה מרשימת הדיוור של המועדון. יובהר כי, בקשה להסרה מרשימת הדיוור של max לא תהווה בקשה להסרה מרשימות הדיוור של המועדון.

 

פוקס-ויזל בע"מ

[1] נקודות וירטואליות ו/או נקודות אישיות של משטרת ישראל, שרות בתי הסוהר, כבאות והצלה והמשרד לבטחון פנים.

[2] חברי מועדון לקוחות יאנגה, אשר הצטרפו למועדון לקוחות  DREAM CARD, ללא עלות, אינם זכאים להטבת הצטרפות.

DESIGNED BY